پرتو دهم : عرفه بخوان

بسم الرب الحسین

پرتو دهم : عرفه بخوان

بلند شو دوباره برایم عرفه بخوان حسینم ...

« و اساریر صفحة جبیبی ... چین های صفحه ی پیشانی ام ...» سلام من به پیشانی سنگ خورده ات حسینم ...

« و منابت اضراسی ... محل روییدن دندانهایم ... » سلام من به دندانهای شکسته و چوب خیزران خورده ات حسینم  ... 

«و مساغ مطعمی و مشربی ... و جای  گوارایی خوراک و آشامیدنی ام ... » سلام من به گلوی خشکت حسینم...

« و حمالة ام رأسی ... و بار بر مغز سرم ... » سلام من به سر بر نی رفته ات حسینم ...

« و بلوع فارغ حبائل عنقی ... و رسایی رگ های طولانی گردنم ...» سلام من به رگ های بریده ات حسینم ...

« و اطراف اناملی و لحمی ... و اطراف انگشتانم و گوشتم ...» سلام من بر انگشتان بریده شده ات حسینم ...

« و دمی و شعری ... خونم و مویم ... » سلام من بر خون پاک و موی خاکی ات حسینم ...

« و حرکات رکوعی و سجودی ... و حرکات رکوع و سجودم ... » سلام من بر رکوع و سجود آخرت حسینم ...

کربلا را مپندار که شهری است میان شهرها و عاشورا روزی میان روزها... خون حسین هنوز هم در قتله گاه می جوشد. ابن الحسین تو را می خواند یا لثارات الحسین... ای منتقم خون حسین بیا... الهم عجل لویک الفرج             

  هانیه غفاری

/ 0 نظر / 7 بازدید